05.02.2019

IZJAVA ZA JAVNOST

Izjava za javnost v zvezi z izkopom gradbene jame v soseski Novo Brdo.

Spoštovani,

glede na to, da se je v medijskem prostoru razširila novica, da je družba Rafael, d.o.o., pri izkopu gradbene jame v soseski Novo Brdo grobo kršila svoje pogodbene obveznosti oziroma da jih ni izpolnjevala in da je zato Stanovanjski sklad RS odstopil od pogodbe, podajamo izjavo za javnost: 

»Projektna dokumentacija (oba Načrta gospodarjenja z gradbenimi odpadki), ki jo je pripravil SSRS in je bila dostopna v fazi objave javnega razpisa, je predvidevala, da bo z viškom zemeljskega izkopa potrebno ravnati kot z gradbenim odpadkom. Med izkopom pa se je izkazalo, da pretežni del viška zemeljskega izkopa po sestavi predstavljata glina in prod. Slednja pa sta skladno z 2. in 3. točko četrtega odstavka 4. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1) nekovinski mineralni surovini in ne gradbena odpadka, kot je to nepravilno predvidel SSRS v Načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Projektna dokumentacija za izvajanje obravnavane gradnje tako ni bila izdelana skladno z veljavno zakonodajo in predpisi s tega področja.

Za celotno zadevo pa je bistveno to, da je nastalo situacijo na zakonit način mogoče rešiti zgolj s pridobitvijo ustrezne koncesijske odločbe in s plačilom koncesnine, kot to določa 92. člen ZRud-1. Ker je za pridobitev ustreznih soglasij oziroma upravnih aktov legitimiran zgolj investitor in imetnik gradbenega dovoljenja, torej SSRS, smo slednjemu večkrat predlagali, da pridobi koncesijsko odločbo (pri tem smo jim bili pripravljeni tudi pomagati) in nam tako omogoči nadaljevanje del, ki bo skladno z veljavno zakonodajo. V dopisu z dne 4. 1. 2019 smo tudi navedli, da lahko z gradbenimi deli končamo v roku 90 dni po pridobitvi koncesijske odločbe. Navedeni predlog (mag. Črtomir Remec je ta predlog v izjavi, objavljeni na spletnem portalu www.siol.net, poimenoval »izsiljevanje«) je SSRS zavrnil in odstopil od pogodbe. Tako nedvomno ne držijo navedbe mag. Črtomirja Remca, objavljene na spletnem portalu www.siol.net, da družba Rafael, d.o.o., ni bila pripravljena končati del v razumnem roku. 

Ker je mag. Črtomir Remec na sestankih večkrat izrazil zahtevo, da naj družba Rafael, d.o.o., nadaljuje z deli brez pridobitve ustreznih soglasij oziroma upravnih aktov, še opozarjamo, da sta izkop in odvoz mineralnih surovin brez pridobitve koncesije za izkoriščanje mineralne surovine, protipravna.Izkoriščanje mineralnih surovin brez koncesije za izkoriščanje pomeni namreč nezakonita rudarska dela (gl. 4.6. točko 2. člena ZRud-1), ki imajo lahko za posledico odškodninsko in kazensko odgovornost. Jasno pa je, da zato, da bi pravočasno izpolnila svojo pogodbeno obveznost, družba Rafael, d.o.o., ni bila dolžna ravnati v nasprotju z zakonodajo, kot je to pričakoval mag. Črtomir Remec, in se na ta način izpostaviti odškodninski odgovornosti v razmerju do RS.

Ker je torej za izvršitev pogodbenih obveznosti družbe Rafael, d.o.o., na strani SSRS nedvomno obstajala t.i. sodelovalna dolžnost, ki se kaže v pridobitvi koncesijske odločbe, je jasno, da razlog za zamudo izvira iz sfere SSRS. Odstop od pogodbe je tako neutemeljen, posledično pa tudi unovčitev bančne garancije. 

Pri tem se postavlja vprašanje, zakaj SSRS ne pridobi koncesijske odločbe in na ta način družbi Rafael, d.o.o., omogoči nadaljevanje pogodbenih del, ki bo skladno z zakonom. Dejstvo, da bi lahko SSRS v roku 10 dni pridobil koncesijsko odločbo, družba Rafael, d.o.o., pa bi z deli zaključila v roku 90 dni. Če je torej pri celotni zadevi kaj nerazumnega, je to odstop od pogodbe in ponovitev javnega razpisa. V tem primeru se bodo namreč dela končala bistveno kasneje, kot bi se v primeru, če bi z deli nadaljevala družba Rafael, d.o.o. Zato smo prepričani, da postopanje mag. Črtomirja Remca ni v interesu SSRS.«

RAFAEL d. o. o. Sevnica

MARIJA MOŽINA, direktorica

Pridobljeni certifikati

  • ISO 9001
  •